Noord-Brabants Archeologisch Genootschap


Tilburg
Verslag contactdag 27-06-2009

De jaarlijkse contactdag van de archeologische sectie van het Noordbrabants Genootschap vond dit jaar plaats in Tilburg, in samenwerking met het opgravingbedrijf Archol bv uit Leiden en de gemeente Tilburg, waarvan de laatste ook als gastheer fungeerde.

Ondanks, of dankzij het schitterende weer verzamelde zich 's ochtends circa 40 personen in het Natuurmuseum Brabant. Hier werd de aanwezigen een aantal lezingen voorgeschoteld. Gemeentelijk archeoloog van Tilburg, de heer Guido van den Eynde, beet het spits af met een lezing over 'de archeologie in Tilburg'. Via de opgraving en restauratie van de grafheuvels op de Rechte Heide door van Giffen in de jaren '30 van de vorige eeuw, de aanstelling van een van de eerste stadsarcheologen in Nederland begin jaren '80, de belangrijke rol van amateur-archeologen tot en met het huidige grootschalige en landschappelijke onderzoek kwamen aan bod.

Aansluitend refereerde de wethouder van Cultuur, de heer Ton Horn, aan een contactdag van de archeologische sectie in Tilburg van ruim 30! jaar geleden, met een bezoek aan de opgraving van het Kasteel van Tilburg. Prachtige zwart-wit foto's zorgden bij een aantal bezoekers voor momenten van herkenning en herinnering.

Direct aansluitend werden in drie korte lezingen de resultaten van onlangs afgerond en nog lopende onderzoek gepresenteerd door achtereenvolgens: drs. T. Hamburg (opgraving Schaapsven), drs. A. Tol (opgraving TradePark-Noord) en drs. E. Drenth (vondstmateriaal van beide opgravingen). De Schaapsven betreft onder meer een (midden)neolithische vindplaats, een periode die op de Brabantse zandgronden maar zelden voorkomt (of laat herkennen). Het vondstmateriaal, voornamelijk aardewerk en ook vuursteen, dateert uit het midden- (Vlaardingencultuur) en laat-neolithicum (Klokbekerperiode). Uit de grondsporen is mogelijk een huisplattegrond te distilleren, al is het gepresenteerde nog discutabel. Bij het lopende onderzoek op de locatie TradePark-Noord wordt een gebied met een oppervlakte van bijna 5 ha onderzocht. Tot aan het moment van bezoek waren in ieder geval meerdere huisplattegronden uit de midden-bronstijd en vroege ijzertijd aangetroffen. Van beide werd ook een voorbeeld getoond tijdens de rondleiding. Met name de bronstijdplattegrond was opmerkelijk door een wirwar van (overlappende) palen en kuilen (meerdere fasen?). Daarnaast was er ook een kringgreppel zichtbaar, geïnterpreteerd als de randstructuur van een (solitair) grafmonument uit de ijzertijd. Een begraving is echter niet aangetroffen. Het vondstmateriaal was schaars uit beide perioden. Naast het aardewerk is een smeltkroesje uit de midden-bronstijd, gevonden in een van de kuilen in genoemd sporencluster, vermeldenswaardig, mede omdat deze maar zeer zelden voorkomen. Na afloop van de rondleiding werd er nog een drankje op de opgraving geschonken waarmee een interessante en informatieve middag werd afgesloten, met dank aan de gemeente Tilburg, Archol bv en Natuurmuseum Brabant.

Verslaglegging: Richard Jansen